Skip to main content

Privacy Policy

Laatste update: 29 september 2018

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit betreft Europese privacywetgeving die is ontworpen om EU-burgers meer rechten te geven op het gebied van gegevensbescherming en meer zeggenschap te geven over hun persoonsgegevens.

Het Brain Research Center vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Graag informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke rechten u heeft ten aanzien van persoonsgegevens die wij van u verwerken, hoe u deze rechten kunt uitoefenen en waar u terecht kunt met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder treft u een korte samenvatting van onze Privacy- en Cookieverklaring aan. Deze samenvatting biedt slechts een beperkt en niet volledig overzicht van de wijze waarop het Brain Research Center omgaat met uw persoonsgegevens. Indien u volledig geïnformeerd wilt worden verwijzen wij u graag door naar onze Privacy- en Cookieverklaring.

Wat wordt er verstaan onder persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon. Verschillende stukjes informatie die, opgeteld, kunnen leiden tot de identificatie van een persoon, vormen ook persoonlijke gegevens.

Van wie kunnen wij welke persoonsgegevens verzamelen?

Wij verzamelen persoonsgegevens van (potentiële) deelnemers aan klinische studies. Van deze (potentiële) deelnemers kunnen wij bijvoorbeeld NAW-gegevens en een bankrekeningnummer verzamelen. Ook verzamelen wij persoonsgegevens van werknemers en sollicitanten. Denk hierbij aan uw CV of opgegeven referenties. Van leveranciers en derden, zoals eenieder die zich via onze website heeft ingeschreven op onze online nieuwsbrief, kunnen wij onder meer een e mailadres en cookies verzamelen.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Waarom hebben wij deze persoonsgegevens nu eigenlijk van u nodig? Deze persoonsgegevens kunnen onder meer nodig zijn om de mogelijkheid tot deelname aan een klinische studie te onderzoeken, klinische studies uit te voeren, voor onze administratie of voor toepassing van wet- of regelgeving.

Op basis van welke grondslagen worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De grondslag om persoonsgegevens te verwerken kan bijvoorbeeld zijn dat u daar uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming kunt u natuurlijk altijd weer intrekken. Daarnaast kan de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst ook een grondslag vormen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in de Privacy- en Cookieverklaring genoemde doeleneinden in samenhang met de daarin genoemde grondslagen. In de Privacy- en Cookieverklaring staat bovendien vermeld hoelang wij bepaalde persoonsgegevens bewaren.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij noodzakelijk voor de goede uitvoering van de in de Privacy- en Cookieverklaring omschreven doeleneinden en grondslagen waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt. Deze derden zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. In de Privacy- en Cookieverklaring kunt u daarnaast lezen met welke partijen wij in specifieke gevallen uw persoonsgegevens kunnen delen.

Beveiligingsmaatregelen

Wij vinden het erg belangrijk dat uw persoonsgegevens goed zijn beveiligd. Wij zorgen er dan ook voor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens zo veel als redelijkerwijs mogelijk te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding en zijn gehouden aan instructies die gericht zijn op de adequate bescherming van uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via onze website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en worden uitgelezen als u onze website gebruikt. In de Privacy- en Cookieverklaring vindt u uitleg over de verschillende soorten cookies die onze website gebruikt.

Uw privacyrechten

U heeft verschillende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Brain Research Center. U kunt hierbij onder meer denken aan het recht op inzage van uw persoonsgegevens of het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Welke rechten u precies heeft leest u in onze Privacy- en Cookieverklaring.

Versie informatie

Onze Privacy- en Cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 29 september 2018.

Indien u nog verdere vragen heeft of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens treft u hieronder aan:

Brain Research Center B.V.
Cronenburg 2
1081 GN Amsterdam, Nederland
fg@brainresearchcenter.nl